Uzaktan Öğretim süreci; dersler, stajlar, kayıt dondurma ve sınavlar ile ilgili uygulama esasları

(Siirt Üniversitesi 15.04.2020 Tarihli ve 2020/04 -05 Sayılı Senato Kararı Ekidir.)

 

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Akademik Yılı Bahar yarıyılında Üniversitemizde yürütülecek Uzaktan Öğretim süreci; dersler, stajlar, kayıt dondurma ve sınavlar ile ilgili uygulama esasları aşağıdaki şekilde olacaktır.

 

Derslere Devam ve Ders İşlenişi

1.         Öğrenci merkezli bir anlayış çerçevesinde ve içinde bulunduğumuz pandemi durumu dikkate alınarak öğrenciler için derslere devam şartı aranmayacaktır. Öğrencilerin sınavlara girmeleri devam açısından yeterli olacaktır.

2.         Uzaktan öğretim dahilinde toplam 8 hafta ders işlenecektir. YÖK’ün açıkladığı Pandemi Dönemi Uzaktan Öğretim Uygulamaları Yol Haritası çerçevesinde sadece teorik dersler uzaktan öğretim ile verilebilmektedir.  Bununla birlikte Topluma hizmet, Özel öğretim yöntemleri, Materyal geliştirme, proje ödevi, lisans bitirme ödevi gibi teorik ve uygulama kısmı olan dersler de uzaktan öğretimle yürütülecektir.

3.         Teorik+Uygulama derslerinde “Uygulama” kısmı, problem çözme veya program geliştirme şeklindeyse Uzaktan Öğretim yöntemiyle tamamlanacaktır. Şayet “Uygulama”   öğrencilerin becerilerini arttırmaya yönelik nitelikteyse, pandeminin seyrine göre daha sonra yaz döneminde yoğunlaştırılmış şekilde tamamlanacaktır.

4.         Yükseköğretim Kurulu hangi derslerin uygulamalarının uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacağını, yükseköğretim kurumlarının senato kararlarına bırakmıştır. Dolayısıyla hangi derslerin uygulama kısmının uzaktan öğretim ile verileceğine akademik birimlerin teklifleri doğrultusunda senato karar verecektir. 

5.         Uzaktan Öğretimle verilemeyen uygulamalı dersler için Yaz Öğretimi seçeneği ve sıkıştırılmış takvim uygulaması olacaktır.

6.         Yaz öğretimi, bütünlemelerin bitimini takip eden haftada başlayacaktır.

7.         Bitirme Ödevi/Projesi, uzaktan öğretim veya diğer internet erişim metotlarıyla yürütülecektir. Bitirme ödevlerinin Akademik Takvimde belirtildiği tarihlerde teslim edilmesi zorunludur. Bitirme Ödevlerinde/Projelerinde; laboratuvar, atölye vb. çalışmaların planlanması durumunda ilgili çalışmalar, pandeminin seyrine göre yaz döneminde tamamlanacaktır.

8.         Her bir öğretim elemanı, SİUZEM üzerinden her bir ders için, haftalık olarak ders içeriği oluşturmak (video sunumu) ve uzaktan öğretim sistemine yüklemek ile yükümlüdür. Lisansüstü olarak verilmekte olan Uzmanlık Alanı, Seminer, Tez Hazırlık, Tez Yönetimi ve Bilimsel Proje Yönetimi gibi öğrenciye mahsus olan ve yıl boyunca devam eden dersler bu kapsamın dışında tutulacaktır. SİUZEM dışında başka yöntemler/araçlar kullanılarak öğrencilere kaynakların bir kısmının elektronik posta ile ulaştırılması öğrencilere fayda sağlayabilir. Ancak bu uygulama uzaktan öğretim sistemine bir alternatif olarak değil, destekleyici bir unsur olarak kullanılacaktır.

 

Kayıt Dondurma

Yükseköğretim Kurulu’nun kayıt dondurma hakkına ilişkin talimatları gereğince Üniversitemizde öğrenim gören Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencilerin 24 Nisan 2020 tarihine kadar kayıt dondurma başvurusunda bulunmaları halinde kayıtları Bahar dönemi için dondurulacaktır. Bu tarihten sonra yapılacak kayıt dondurma başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

Staj Uygulamaları 

Staj uygulamalarında öğrencilerimizin staj yaptıkları kurum ve kuruluşlar ile beraber hareket edilecektir.

1.         Resmi kurumlarda staj yapan öğrencilerimiz için resmi kurumlardan yapılacak olan yönlendirmeye göre değerlendirme yapılacaktır.

2.         Her birimin staj yapma yöntemi farklı olduğundan stajların planlanması ve sürdürülmesinden ilgili akademik birim sorumlu olacaktır.

3.         Bahar Döneminde Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Dersi alan öğrenciler 5 haftayı fiili olarak okullarda geçirdiklerinden, Öğretmenlik Uygulama Dersi Dosyasını ödev vb. etkinliklerle danışman hocaların yönlendirmesiyle Uzaktan Öğretim sistemiyle tamamlayacaklardır.

4.         Hemşirelik programlarındaki öğrenciler de Bahar yarıyılında 5 hafta hastanelerde uygulamalı eğitime devam ettiklerinden, stajlarının geriye kalan kısımlarını uzaktan öğretim yoluyla, simülasyon eğitimi, proje, vaka analizi vb faaliyetlerle tamamlayacaklardır.

5.          Uzaktan öğretimle yapılması mümkün olmayan uygulamalı dersler ve iş yeri eğitimi, pandeminin seyrine göre yaz döneminde tamamlanacaktır.

 

 

 

 Sınavlar ve Uygulama Esasları

1.         Sınav sayısında bir değişiklik olmayacaktır. Sınavlar 1 Ara Sınav (vize-%40), 1 Genel Sınav (Final %60) ve 1 Bütünleme Sınavı (%60) şeklinde olacaktır.

2.         Akademik Başarı ortalaması yönetmelikte standart olarak belirlenen %40 ara sınav - % 60 final sınavı notu şeklindedir.

3.         Uzaktan öğretim sistemi üzerinden tanımlanacak olan ödev etkinliği ile ara sınav notu belirlenecektir. Ödev etkinliği; ödev, araştırma, proje, simülasyon, vaka analizi vb. nitelikte olabilir. Ders bazında sınav (ödev teslim) tarihi birimler tarafından ilan edilecektir.

4.      Ara sınav uygulamaları 27 Nisan – 5 Mayıs 2020 tarihleri arasında SİUZEM üzerinden gerçekleştirilecektir.

5.         Final ve Bütünleme sınavları yüz yüze fiziki ortamda Üniversitemiz akademik takviminde belirtildiği şekilde Final Sınavları 27 Mayıs- 5 Haziran 2020, Bütünleme Sınavları ise 15-24 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

6.         Final ve Bütünleme sınavları pandeminin seyri dikkate alınarak gerektiğinde tarihleri ve sınav yöntemleri değiştirilebilecektir.

7.         İnternet erişimi olmadığı için ders içeriklerine ulaşamayan ve/veya sınava giremeyen öğrencilerin, mazeret sınav hakkı saklı tutulacaktır. Mazeret Sınavları 11-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Mazeret sınavı için öğrenci beyanı esas alınacaktır.

Öğr. Gör. MEHMET ŞAH GÜLTEKİN (0484) 212-1111 / 3803-3821
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
22.4.2020